Baan open: Ja, check de jaarkalender.
Driving range: Ja
Qualifying: Ja
Toegestaan: Tas/Trolley met winterbanden
Greens: Zomer
Handycart: Nee
Aangepast op: 31-10-23 10.45 uur

RESERVEER STARTTIJD

Baan open: Ja, check de jaarkalender.
Driving range: Ja
Qualifying: Ja
Toegestaan: Tas/Trolley met winterbanden
Handycart: Nee
Greens: Zomer
Aangepast op: 31-10-23 10.45 uur
Baan open: Ja, check de jaarkalender.
Driving range: Ja
Qualifying: Ja
Toegestaan: Tas/Trolley met winterbanden
Handycart: Nee
Greens: Zomer
Aangepast op: 31-10-23 10.45 uur
Baan open: Ja, check de jaarkalender.
Driving range: Ja
Qualifying: Ja
Toegestaan: Tas/Trolley met winterbanden
Handycart: Nee
Greens: Zomer
Aangepast op: 31-10-23 10.45 uur
Baan open: Ja, check de jaarkalender.
Driving range: Ja
Qualifying: Ja
Toegestaan: Tas/Trolley met winterbanden
Handycart: Nee
Greens: Zomer
Aangepast op: 31-10-23 10.45 uur

De Strijensche Golfclub B.V.  – Algemene voorwaarden 2023

Artikel 1. Begripsbepalingen

 1. Exploitant: Exploitatiemaatschappij De Strijensche Golfclub Besloten Vennootschap of een van haar vertegenwoordigers.
 2. Klant: privépersoon die, of bedrijf dat, een overeenkomst, ongeacht vorm of duur, afsluit met Exploitant.
 3. Terrein: alle terreinen, inclusief parkeerterreinen, wegen, paden, watergebieden, holes, en de daarop gebouwde opstallen.
 4. Faciliteiten: de door de Exploitant aangeboden mogelijkheden om het golfspel te beoefenen.
 5. Abonnement: een overeenkomst tussen Exploitant en Klant waarin vormen van Speelrecht worden geregeld.
 6. Speelrecht: het recht om gebruik te maken van de Faciliteiten (exclusief lessen) van de Exploitant. De duur en omvang van het speelrecht wordt geregeld in de abonnementsvoorwaarden. Ook het Speelrecht besloten in een Greenfee- of Bedrijfskaart valt hieronder.
 7. Greenfee: het recht om binnen een bepaalde tijdsperiode eenmalig gebruik te maken van de Faciliteiten van de Exploitant. Een Greenfee kan meerdere vormen hebben, en daarmee beperkingen opleggen ten aanzien van starttijd, omvang, geldigheidsduur etc.
 8. Starttijd: de door de (mede-) speler gereserveerde tijd waarop mag worden afgeslagen op de (eerste) tee.
 9. Rittenkaart: het recht om binnen een bepaalde tijdsperiode een aantal “ritten” gebruik te maken van de Faciliteiten van de Exploitant. Een greenfee kan meerdere vormen hebben, en daarmee beperkingen opleggen ten aanzien van starttijd, omvang, geldigheidsduur etc.
 10. Tarieven lijst: de door Exploitant gepubliceerde tarieven lijst. Deze tarieven lijst is geldig totdat Exploitant een nieuwe tarieven lijst publiceert.
 11. Inschrijfgeld: bedrag dat Klant betaalt om Abonnement met Exploitant te kunnen afsluiten.
 12. Jeugdlidmaatschap: een abonnementhouder die op 1 januari van het peiljaar de leeftijd van 27 jaar nog niet heeft bereikt.
 13. Studenten abonnement: een abonnementhouder (21 t/m 26 jaar) die op 1 januari van het peiljaar de leeftijd van 27 jaar nog niet heeft bereikt.
 14. NGF-pas: pas die aan een bij de NGF aangesloten lid wordt verstrekt en waarop de handicap wordt vermeld. Dient ter legitimatie.
 15. NGF Registratie: De Strijensche Golfclub verzorgt in opdracht de registratie/ aanmelding gedurende een kalenderjaar bij de Nederlandse Golffederatie.
 16. Ballenkaart: een kaart die gebruikt wordt om gebruik te kunnen maken van de ballenautomaat op de driving range.
 17. De Strijensche GolfAcademy: De Strijensche GolfAcademy verzorgt, via de bij De Strijensche Golfclub actieve golfprofessionals, privé-, groepslessen, clinics en cursussen.
 18. Huisregels: Het reglement waarin is vastgelegd wat van bezoekers wordt verwacht en wat u van De Strijensche Golfclub mag verwachten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten.
 2. Van het in deze Algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3. Voorwaarden abonnementen

 1. Abonnementen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar
 2. Abonnementhouder is gerechtigd gedurende de abonnementsperiode tijdens baanopeningstijden gebruik te maken van de bij de abonnementsvorm behorende faciliteiten.
 3. Abonnementhouder moet zich middels een federatiepas (zoals de NGF-pas) in combinatie met een legitimatiebewijs kunnen legitimeren tijdens zijn bezoek aan De Strijensche Golfclub.
 4. Abonnementhouder wordt de De Strijensche Golfclub aangemeld bij de NGF en zal de registratiekosten voldoen aan Exploitant.
 5. Abonnementhouder is gehouden een starttijd te reserveren. Zonder gereserveerde starttijden kan de abonnementshouder verzocht worden greenfee te betalen.
 6. Abonnementhouder kan deelnemen aan wedstrijden/events die behoren bij zijn abonnementsvorm, onder de voorwaarden die door de wedstrijdleiding voor de betreffende wedstrijd zijn vastgesteld.
 7. Abonnementhouder kan deelnemen aan wedstrijden/events die behoren bij zijn abonnementsvorm, onder de voorwaarden die door de wedstrijdleiding voor de betreffende wedstrijd zijn vastgesteld.
 8. Abonnementhouder is gerechtigd deel te nemen aan open golfwedstrijden en De Strijensche Golfclub wedstrijden, met inachtneming van het bepaalde onder Artikel 3 lid 6.
 9. Abonnementhouder dient zich te houden aan alle reglementen (denk aan baan-, wedstrijd-, huishoudelijke reglementen ea) zoals deze van toepassing zijn.
 10. Het niet naleven van de Algemene Voorwaarden kan leiden tot intrekking van het abonnement, maar niet dan nadat een schriftelijke waarschuwing aan abonnementhouder is gegeven. Intrekking van het abonnement leidt nimmer tot restitutie. Nog verschuldigde bedragen over de volledige abonnementsperiode worden terstond opeisbaar.
 11. Op alle Abonnementsvormen zijn de Algemene Voorwaarden van De Strijensche Golfclub B.V. van toepassing.
 12. Dit artikel is van toepassing op alle abonnementsvormen.

Artikel 4. Abonnement Volledig Speelrecht (Jaarabonnement inclusief GolfAlliantie)
Abonnementhouder is, mits in het bezit van baanpermissie, gerechtigd gebruik te maken van de 9 holes wedstrijdbaan, Par-3 baan, Driving Range en de Putting- en Chipping green. Abonnementhouder is eveneens deelnemer aan de GolfAlliantie (www.golfalliantie.nl).

Artikel 5. Abonnement Volledig Jeugdspeelrecht 9-holes

 1. Abonnementhouder heeft op 1 januari van het lopend jaar de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt.
 2. Abonnementhouder is, mits in het bezit van baanpermissie, gerechtigd gebruik te maken van de 9-holes wedstrijdbaan, Par-3 baan, Driving Range en de Putting- en Chipping green. Abonnementhouder is eveneens deelnemer aan de GolfAlliantie (www.golfalliantie.nl).
 3. Abonnementhouder is het tarief verschuldigd dat gekoppeld is aan de leeftijdscategorie waartoe abonnementhouder behoort. Deze leeftijdscategorie en tarieven worden voor aanvang van het kalenderjaar door De Strijensche Golfclub B.V. gepubliceerd.

Artikel 6. Abonnement Studenten 9-holes

 1. Abonnementhouder(tussen de 21 en de 26 jaar) die op 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 27 jaar nog niet heeft bereikt.
 2. Abonnementhouder is, mits in het bezit van baanpermissie, gerechtigd gebruik te maken van de 9-holes wedstrijdbaan, Par-3 baan, Driving Range en de Putting- en Chipping green. Abonnementhouder is eveneens deelnemer aan de GolfAlliantie (www.golfalliantie.nl).
 3. Abonnementhouder is het tarief verschuldigd dat gekoppeld is aan de leeftijdscategorie waartoe abonnementhouder behoort. Deze leeftijdscategorie en tarieven worden voor aanvang van het kalenderjaar door De Strijensche Golfclub B.V. gepubliceerd.

Artikel 7. Greenfee

 1. Greenfees dienen voor aanvang van de golfronde online, middels bankoverschrijving of op locatie via QR-code te worden aangeschaft.
 2. Een greenfee is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. De greenfeehouder verklaart dat hij/zij een actuele registratie (in het betreffende kalenderjaar) heeft bij de Nederlandse Golf Federatie.
 4. Restitutie op aangekochte greenfees vindt niet plaats.
 5. Indien exploitant na afloop van de golfronde de greenfee moet innen geldt een opslag van € 5,-.

Artikel 8. Starttijden

 1. Starttijden dienen via de website destrijenschegolfclub.nl te worden gereserveerd. Indien van toepassing met de door Exploitant beschikbaar gestelde inlogcodes.
 2. Exploitant behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen de starttijd(-en) te annuleren.
 3. De speler die de starttijd reserveert ziet erop toe dat medespelers in het bezit van zijn van een actuele (voor het huidige kalenderjaar) NGF registratie.
 4. Zonder starttijd is het spelen van een golfronde niet toegestaan.

Artikel 9. Rittenkaart

 1. Rittenkaarten zijn uitsluitend geldig in het jaar van uitgifte.
 2. Rittenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. Houders van een rittenkaarten verklaren dat zij in het bezit zijn van een actuele (van het huidige kalender) NGF-registratie. Dit in verband met uw verzekering.
 4. Restitutie van niet gebruikte ritten vindt niet plaats.

Artikel 10. Locker

 1. Klant kan tegen betaling gebruik maken van een locker voor het opbergen van de golfspullen.
 2. De tarieven van de locker staan vermeld op de tarievenlijst
 3. Tenzij anders is overeengekomen is de looptijd van de huur van een locker van 1 januari tot en met 31 december.
 4. Klant kan de Locker zoals genoemd in Artikel 10 lid 1 uitsluitend schriftelijk opzeggen, uiterlijk 2 maanden voordat het (kalender-)jaar eindigt.
 5. Na inlevering van de sleutels van locker zal de Exploitant de borg restitueren aan klant.
 6. Klant dient geen etenswaren achter te laten in de lockerruimte.
 7. Gebruik van de lockerruimte is op eigen risico van Klant.
 8. Exploitant is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van opgeborgen spullen in de locker.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

 1. Klant is gehouden met Exploitant overeengekomen abonnementsgeld of greenfee(s) tijdig te betalen.
 2. Abonnementsgelden en greenfees dienen vooraf te zijn voldaan.
 3. Klant is gehouden verschuldigde bedragen te voldoen binnen 14 dagen na facturering, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien Klant met Exploitant schriftelijk is overeengekomen dat in maandelijkse termijnen wordt betaald dan vinden deze betalingen plaats middels automatische SEPA-incasso. Deze incasso’s vinden bij vooruitbetaling plaats rond de 1e dag van de maand. Hiervoor brengt Exploitant kosten in rekening aan Klant. Deze kosten worden vooraf aan Klant bekendgemaakt. Klant houdt voldoende saldo aan op zijn rekening om incasso mogelijk te maken. Indien door een saldotekort niet kan worden geïncasseerd is klant gehouden terstond per overschrijving de vervallen termijn aan Exploitant te voldoen. Exploitant kan hiervoor extra incassokosten in rekening brengen.
 5. Bij niet tijdige betaling is de abonnementhouder van rechtswege in verzuim. Exploitant is als dan gerechtigd Klant de toegang tot het Terrein te ontzeggen totdat het volledige bedrag is voldaan. Bovendien zijn alle binnen- en buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met de wettelijke rente over de openstaande bedragen, voor rekening van Klant.
 6. Een door Exploitant gepubliceerde tariefswijziging is niet van toepassing op lopende overeenkomsten met Klant.
 7. Restitutie van abonnementsgelden vindt niet plaats.
 8. Een abonnement kan gedurende de looptijd niet tijdelijk worden stopgezet door Klant.
 9. Een uitzondering op bovenstaande is in het geval van overlijden van Klant, in welk geval het abonnement wordt beëindigd per de 1e van de maand volgend op het overlijden. De op het abonnement vooruitbetaalde bedragen worden gerestitueerd. Ingeval Klant betaalde door middel van maandelijkse incasso’s worden deze per de 1e van de maand volgend op het overlijden stopgezet. Eventueel voor het overlijden verschuldigde doch niet betaalde bedragen worden niet kwijtgescholden.

Artikel 12. Duur en opzegging van overeenkomsten

 1. Tenzij anders is overeengekomen is de looptijd van een Abonnement van 1 januari tot en met 31 december.
 2. Tenzij anders is overeengekomen is de looptijd van de NGF-registratie van 1 januari tot en met 31 december.
 3. Tenzij anders vermeld wordt een Abonnement verlengd per 1 januari van het daaropvolgende jaar of indien anders is overeengekomen 12 maanden na de ingangsdatum van het Abonnement. Hiervan wordt Klant schriftelijk of via elektronische weg op de hoogte gesteld. Exploitant kan voor deze verlenging een prijswijziging opleggen, waarvan hij Klant op de hoogte stelt.
 4. Klant kan een Abonnement zoals bedoeld in Artikel 12 lid 3 uitsluitend schriftelijk opzeggen, uiterlijk 2 maanden voordat het abonnement eindigt.

Artikel 13. Tariefswijzigingen

 1. Tariefswijzigingen zullen door Exploitant tijdig worden gepubliceerd.
 2. Tariefswijzigingen zijn niet van invloed op reeds afgesloten overeenkomsten. Een tariefswijziging is indien tijdig gepubliceerd echter wel van toepassing op een verlenging van een overeenkomst.
 3. Voor verlengingen geldt dat een tariefswijziging tijdig is gepubliceerd als deze bekend is gemaakt een maand voordat de opzegtermijn voor Klant is verlopen.

Artikel 14. Wijziging in abonnementsvorm

 1. Abonnementen worden door Exploitant in verschillende varianten aangeboden. Deze varianten worden gepubliceerd gelijktijdig met de Tarievenlijst.
 2. Indien Klant een wijziging wenst van zijn Abonnement, dan zal deze wijziging worden getoetst aan de in Artikel 14 lid 1 genoemde varianten.
 3. Indien uit de toetsing zoals genoemd in Artikel 14 lid 2 blijkt dat sprake is van een opwaardering van het Abonnement (doordat het gewenste Abonnement een hoger tarief heeft dan het huidige), dan zal voor het resterende aantal maanden tot 1 januari het verschil in tarief direct door Klant verschuldigd en opeisbaar zijn.
 4. Indien uit de toetsing zoals genoemd in Artikel 14 lid 2 blijkt dat sprake is van een afwaardering van het Abonnement (doordat het gewenste Abonnement een lagere rangorde heeft dan het huidige) dan vindt voor de eventueel resterende looptijd van het huidige Abonnement geen restitutie plaats.

Artikel 15. Overeenkomst Abonnement en Inschrijfgeld

 1. Klant is bij eerste inschrijving als Abonnementshouder Inschrijfgeld verschuldigd.

Artikel 16. Beëindiging van het Abonnement door Exploitant

 1. Exploitant kan een Abonnement met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf opzeggen indien Klant deze voorwaarden of het Huishoudelijk reglement danwel overige van toepassing zijnde reglementen van Exploitant ernstig schendt, zulks ter beoordeling van Exploitant.
 2. Exploitant kan een Abonnement met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf opzeggen indien Klant zich misdraagt jegens medewerkers of directie van Exploitant, of jegens andere Klanten of bezoekers. Vormen van misdraging kunnen zijn incorrect, ruw of agressief gedrag of taalgebruik, of (seksuele) intimidatie, zulks ter beoordeling van Exploitant.
 3. Exploitant kan een Abonnement met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf opzeggen indien Klant opzettelijk schade toebrengt aan eigendommen van Exploitant of eigendommen van derden aanwezig op het Terrein.
 4. Exploitant kan een Abonnement met schriftelijke waarschuwing vooraf opzeggen indien Klant in verzuim is (zie Artikel 11 lid 3). Tot op dat moment opgebouwde betalingsverplichtingen vervallen daar niet mee.

Artikel 17. Identificatieplicht

 1. Klant is gehouden zich te legitimeren indien daarom wordt gevraagd door een medewerker of directie van Exploitant.
 2. Ter identificatie kan dienen een geldig identiteitsbewijs dan wel een door Exploitant verstrekt bewijs dat strekt tot identificatie.

Artikel 18.

 1. Ballenkaarten kunnen tijdens openingstijden worden opgewaardeerd in het clubhuis van De Strijensche Golfclub.
 2. Exploitant is niet aansprakelijk voor verlies van de ballenkaart. Restitutie van niet gebruikte credits of verloren kaarten vindt niet plaats.
 3. Buiten openingstijden kan een verzoek tot opwaardering van de ballenkaart per mail worden ingediend bij exploitant.

Artikel 19. Aansprakelijkheid Exploitant

 1. Gebruik van het Terrein, materialen, voertuigen of andere Faciliteiten van de Exploitant is voor eigen risico van Klant.
 2. Exploitant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan eigendommen, letsel of overlijden van Klant of gasten van Klant, toegebracht door medewerkers of directie van Exploitant of derden.
 3. Exploitant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen, letsel of overlijden van Klant als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere gebeurtenis, tenzij dit aan opzet of grove schuld van Exploitant te wijten is.

Artikel 20. Schade

 1. Indien een abonnementhouder en/of gast tijdens en door het golfspel schade veroorzaakt aan, op of rond het golfcomplex, dient hij/zij hiervan onmiddellijk, zowel mondeling als schriftelijk, aangifte te doen bij de exploitant;
 2. Te allen tijde dient hij/zij, ongeacht de schuldvraag, de betreffende schade onverwijld te melden bij de eigen aansprakelijkheidsassuradeur met het verzoek de schade in behandeling te nemen;
 3. Een afschrift van de aanmelding van de schade bij de betreffende assuradeur dient onverwijld te worden ingediend bij de exploitant;
 4. Hij/zij is voorts verplicht van alle correspondentie, welke terzake van derden wordt ontvangen, een afschrift te zenden aan de exploitant.

Artikel 21. Privacy

 1. Bij het aangaan van een overeenkomst of het inschrijven van een Klant worden de verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.
 2. De verantwoordelijke voor de vastlegging en verwerking van persoonsgegevens is Exploitant.
 3. Exploitant houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 4. De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Exploitant worden verwerkt voor de volgende

doeleinden:

▪  voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;

▪  om te factureren;

▪  om Klant te informeren over de producten en diensten van Exploitant;

▪  om Klant op de hoogte te stellen van nieuws;

▪  om het inloggen via digitale media van of wegens Exploitant mogelijk te maken;

▪  om te voldoen aan de op Exploitant van toepassing zijnde wet- en regelgeving;

▪  persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan gelieerde bedrijven van Exploitant.

 1. Gegevensverstrekking aan derden: gegevens van Klant worden zonder uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet zakelijk zijn gelieerd aan Exploitant.

Gegevens kunnen echter wel zonder uitdrukkelijke toestemming van Klant worden verstrekt aan partijen die door Exploitant worden ingeschakeld (bijvoorbeeld voor NGF-registratie en horeca).

Artikel 22. Overige

 1. Exploitant behoudt zich het recht voor openingstijden van het Terrein of onderdelen daarvan aan te passen. Exploitant zal zich ervoor inspannen hiervan de Klant tijdig op een door Exploitant te kiezen wijze te informeren.
 2. Klant zal, tenzij dat schriftelijk anders is overeengekomen, zich onthouden van het doen van reclame-uitingen in welke vorm dan ook op het Terrein van Exploitant.
 3. Klant zal, tenzij dat schriftelijk anders is overeengekomen, zich onthouden van het doen van aanbiedingen of het leveren van diensten of producten op het Terrein van Exploitant.
 4. Deze voorwaarden kunnen door Exploitant worden aangepast. Exploitant zal zich ervoor inspannen hiervan de Klant tijdig op een door Exploitant te kiezen wijze te informeren.

Artikel 23. Klachten en rechtsgeschillen

 1. Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten direct en duidelijk worden aangegeven zodat, indien redelijk, de Exploitant in de gelegenheid is om een oplossing voor te stellen. In geval de klacht niet naar tevredenheid is opgelost dient uiterlijk binnen 14 dagen na de uitvoering de klacht schriftelijk bij de Exploitant te worden ingediend. Uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht zal de klager een schriftelijk antwoord ontvangen.
 2. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van rechtsgeschillen tussen de Exploitant en de Klant.
De Strijensche Golfclub